Gegarandeerd de beste prijs
Gosset Hotel

Gegarandeerd de beste prijs

Boek uw kamer Boek uw tafel

Onze website Andere boekingssites
Beste Prijsgarantie
Annulatie tot 1 dag voor aankomst
Gratis parkeren
  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN STARS OF FLANDERS

Artikel 1 – De groep STARS OF FLANDERS – Aanvaarding

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn enkel en alleen huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en alle overeenkomsten aangegaan met of uitgevoerd door enerzijds een juridische entiteit deel uitmakend van de groep STARS OF FLANDERS, te weten :

  • De NV Auberge du Pêcheur, met zetel te 9831 St-Martens-Latem, Pontstraat 41, KBO 0472.482.644;
  • De NV Gosset Hotel, met zetel te 1702 Dilbeek, A. Gossetlaan 52, KBO 0479.001.737;
  • De NV Charl’s, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 137, KBO 0462.144.226;
  • De NV Serwir-Renardeau, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 57, KBO 0451.437.802;
  • De NV Diner Privé, met zetel te 1702 Dilbeek, A. Gossetlaan 52, KBO 0452.842.817;

en anderzijds de wederpartij in deze rechtsbetrekking/overeenkomst, hierna genoemd de klanten, bezoekers of hotelgasten.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden vermeld op de rugzijde van alle door STARS OF FLANDERS uitgegeven documenten en zijn te allen tijde opvraagbaar. Hierdoor worden ze geacht voldoende ter kennis te zijn gebracht en worden ze geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 2.- Tarieven

De prestaties en tarieven van de groep STARS OF FLANDERS worden vrij bepaald door de Directie ervan, dewelke zich het recht voorbehoudt ze eenzijdig te wijzigen tot en met de datum van uitvoering van de opdracht, doch enkel indien daartoe gegronde redenen zouden ontstaan.

 

Artikel 3. – Aansprakelijkheid

In geen geval kan (een entiteit van) de groep STARS OF FLANDERS aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke voorwerpen en/of materialen. Hotelgasten, bezoekers en klanten zijn uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke spullen.

 

Artikel 4 - Betaling

Elke nota of (overzichts)factuur uitgegeven door de groep STARS OF FLANDERS is contant en zonder korting betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van de betrokken entiteit. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle nota’s of (overzichts)facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na uitgiftedatum. In geval van geheel of gedeeltelijke laattijdige betaling brengen zij van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten op aan 10 % per jaar. Vanaf de eerste ingebrekestelling wegens achterstallige betaling, verstuurd ten vroegste 15 dagen na factuurdatum, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn groot 12% van het totaal openstaande factuurbedrag, en dit met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 1500,00 per invordering.

Iedere vertraging in betaling aan de groep STARS OF FLANDERS maakt het verschuldigd saldo van alle openstaande hoofdsommen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Iedere laattijdige betaling geeft de groep STARS OF FLANDERS bovendien het recht al haar prestatie(s) op te schorten, of de verdere uitvoering ervan afhankelijk te stellen van voorafgaande integrale betaling, zonder dat daartoe een verantwoording vereist is. In dat geval behoudt de groep STARS OF FLANDERS zich tevens het recht voor de ontbinding lastens de klant van eender welke overeenkomst met de betrokken klant in te roepen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

Artikel 5. – Voorafbetaling en/of voorschot

De groep STARS OF FLANDERS kan, zo zij dat wil, van rechtswege en zonder enige verantwoording te moeten afleggen, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie, of elke te leveren of voort te zetten prestatie, onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen zijn, onder de vorm van een voorschot, een afkorting of een volledige regeling.

 

Artikel 6. – Recht en rechtsgebied

Elk geschil met de groep STARS OF FLANDERS of één van haar etablissementen wordt beheerst door het Belgisch recht. Daartoe zijn enkel en alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Gent.

ARTIKEL 7. – KREDIET KAART INCASSO VERTRAGING

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie, rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.