Gegarandeerd de beste prijs
Gosset Hotel

Gegarandeerd de beste prijs

Boek uw kamer Boek uw tafel

Onze
website
Andere
boekingssites
Beste Prijsgarantie
Annulatie tot 1 dag voor aankomst
Gratis parkeren
  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Reglement Facebook wedstrijden Stars of Flanders

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijden worden georganiseerd door Stars of Flanders, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (België) Pontstraat 41, en is toegankelijk via de website www.starsofflanders.be.

Artikel 2 - Spelregels

De wedstrijd vindt plaats op Facebook.

De deelnemer volgt de instructies zoals beschreven in de wedstrijd op Facebook.  Er zal steeds een apart wedstrijdreglement worden voorzien met concrete specificatie van data en deelnemingswijze.

Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook account. 

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon die de facebookpagina heeft geliked

Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door Stars of Flanders worden verwijderd.

Artikel 3 - Winnaar & prijs

Afhankelijk van welke wedstrijd er georganiseerd wordt, zal er minstens 1 winnaar zijn.

De winnaars zullen gekozen worden op basis van de regels uit het wedstrijdreglement. De winnaar wordt verwittigd via Messenger.

Artikel 4 - Uitsluiting

Stars of Flanders kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 2, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Stars of Flanders.

Artikel 5 - Informatie over de prijs

De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 6 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Stars of Flanders de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Stars of Flanders ontlast van iedere verbintenis. 

Artikel 7 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Stars of Flanders zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 10 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 9 - Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Stars of Flanders. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 10 - Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Stars of Flanders om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Stars of Flanders op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.